Všeobecné obchodné a licenčné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné a licenčné podmienky (ďalej len „Podmienky“) spoločnosti Wivia s.r.o., Slovenská republika, IČO: 31364799, zapísanej v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 3895/B (ďalej len ako “Poskytovateľ”) bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a fyzickou, alebo právnickou osobou ako druhým účastníkom zmluvného vzťahu (ďalej len “Používateľ”) uzatvoreného prostredníctvom internetovej stránky www.total-picture-control.com (ďalej len “Stránka”).

1.2 Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom neupravené týmito Podmienkami sa riadia ustanoveniami platného a účinného znenia Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane osobných údajov a platnou legislatívou SR a právnymi predpismi EÚ.

2. Definícia pojmov

a) „Elektronickou knihou“ pre účely týchto Podmienok sa rozumie digitálny dokument v špecializovaných formátoch Mobi, ePub, Adobe PDF, ktorý okrem textu môže obsahovať digitálne fotografie, počítačovú grafiku a/alebo multimediálny obsah.

b) „Čítačkou elektronických kníh“ pre účely týchto Podmienok sa rozumie hardvérové zariadenie, alebo softvérová aplikácia, ktorá umožňuje uchovávanie a prehliadanie elektronických kníh v špecializovaných formátoch.

c) „DRM ochranou“ pre účely týchto Podmienok sa rozumejú metódy ochrany formátov elektronických kníh za účelom zabránenia ich nelegálneho šírenia, vytvárania nelegálnych kópií a identifikáciu pôvodu takýchto kópií.

d) „Službou“ pre účely týchto Podmienok sa rozumie sprístupnenie kópie elektronickej knihy na stiahnutie Používateľovi prostredníctvom Stránky.

3. Objednávka služieb a používateľské konto

3.1 Pre objednávku Služieb je potrebné, aby sa Používateľ na Stránke prihlásil do svojho používateľského konta (ďalej len “Konto”) pomocou prihlasovacích údajov. K vytvoreniu Konta bude Používateľ vyzvaný pred prvou objednávkou Služieb, alebo pri prístupe Používateľa na niektoré časti Stránky, pre ktoré poskytovateľ vyžaduje prihlásenie do Konta.

3.2 Pri registrácii Konta, Používateľ vyplní o sebe požadované údaje vo formulári Stránky a zaškrtnutím položky tohto formulára vyhlasuje, že sa oboznámil so znením Podmienok a dáva Poskytovateľovi súhlas s ich znením.

3.3 Používateľ sa zaväzuje o sebe poskytnúť Poskytovateľovi pri registrácii Konta pravdivé a úplné informácie. Ďalej sa zaväzuje uchovávať prihlasovacie údaje do Konta v tajnosti a nesprístupniť ich tretím osobám.

3.4 Poskytovateľ sa zaväzuje uchovávať údaje získané od Používateľa v tajnosti a nakladať s nimi v zmysle ustanovení bodu č. 9 týchto Podmienok s výnimkou pre bod 3.8

3.5 Konto umožňuje Používateľovi objednávať Služby od Poskytovateľa, spätne pristupovať k už objednaným Službám a pristupovať k tým častiam Stránky, u ktorých Poskytovateľ vyžaduje prihlásenie Používateľa.

3.6 Objednávka služieb prebieha na Stránke presne vymedzeným spôsobom. Používateľ si po výbere jednej, alebo viacerých Elektronických kníh na Stránke, vloží tieto do tzv. virtuálneho nákupného košíka. Po vložení môže Používateľ prejsť k tzv. virtuálnej pokladni, alebo pokračovať vo výbere ďalších Elektronických kníh.

3.7 Vo virtuálnej pokladni môže Poskytovateľ žiadať od Používateľa doplňujúce informácie, predovšetkým informácie potrebné pre spracovanie úhrady za objednávku a umožní Používateľovi výber typu úhrady za objednávku.

3.8 Poskytovateľ za účelom identifikácie môže poskytnúť niektoré z údajov o Používateľovi prevádzkovateľovi systému platby, ktorý si Používateľ zvolil.

3.9 K uzatvoreniu objednávky a poskytnutiu Služieb Poskytovateľom dochádza v momente plnej úhrady ceny za objednávku Používateľom, podľa ním zvoleného typu úhrady. Služby budú poskytnuté v časti Konta “Moje e-knihy”.

3.10 Poskytovateľ môže bez predchádzajúceho upozornenia a náhrady Konto zrušiť, pokiaľ dôjde k porušeniu Podmienok zo strany Používateľa, alebo ak Poskytovateľ zistí, že Používateľ umožnil prístup do Konta tretím osobám.

3.11 Používateľovi nevzniká nárok na Služby na Stránke pri zakúpení Elektronických kníh Poskytovateľa prostredníctvom partnerskej distribučnej siete Poskytovateľa.

3.12 Používateľovi nevzniká nárok na všetky špecifické formáty u všetkých Elektronických kníh z ponuky Poskytovateľa. Používateľ berie na vedomie, že sa pred objednávkou Služby oboznámil s formátmi, v ktorých je predmetná Elektronická kniha k dispozícii. Poskytovateľ môže dočasne, alebo natrvalo konkrétny formát, bez predchádzajúceho upozornenia Používateľa, prestať poskytovať.

4. Platba

4.1. Poskytovateľ umožňuje úhradu objednávky služieb dvoma spôsobmi:

4.2 Po predchádzajúcej dohode môže Poskytovateľ umožniť Používateľovi úhradu objednávky aj iným spôsobom, ako je definované v bode 4.1

4.3 Používateľ má právo žiadať od Poskytovateľa ku každej úhrade platný daňový doklad. Tento bude po úhrade zo strany Používateľa dostupný na stiahnutie v elektronickej forme v Konte. Po predchádzajúcej dohode s Poskytovateľom, môže byť daňový doklad doručený Používateľovi aj iným spôsobom.

5. Ceny a zľavy

5.1 Ceny elektronických kníh uvádzané Poskytovateľom na Stránke sú konečné, uvádzané v EUR, vrátane DPH.

5.2 Poskytovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia Používateľa tieto ceny meniť.

5.3 Poskytovateľ môže poskytnúť podľa vlastného uváženia, individuálne, alebo všeobecne zľavy z cien uvádzaných na Stránke, alebo poskytovať výhody vo forme elektronických kníh zdarma.

5.4 Poskytovateľ môže poskytnutie zľavy, alebo výhody podmieňovať objednaním určitého počtu elektronických kníh v jednej objednávke, môže poskytovanie zľavy, alebo výhody obmedziť časovo, alebo zľavu poskytovať iba určitým Používateľom podľa vlastného uváženia.

5.5 Na poskytnutie zľavy, alebo výhody zo strany Poskytovateľa, nevzniká Používateľovi akýkoľvek právny nárok, a taktiež nie je možné poskytovať zľavy spätne, na už zrealizované a/alebo uhradené objednávky.

5.6 Poskytovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia poskytovanie zliav, alebo výhod pozastaviť, odmietnuť, alebo zrušiť.

6. Reklamácie a Odstúpenie od objednávky

6.1 Používateľ vzhľadom na charakter Elektronickej knihy, ako autorského diela s vygenerovanou DRM ochranou, osobitne pre konkrétneho Používateľa, nie je oprávnený v zmysle §12 bod 5c zákona č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od uhradenej objednávky.

6.2 Poskytovateľ nebude akceptovať reklamácie Používateľa z dôvodu, že údajne nevedel, že predmetom objednávky sú elektronické knihy a nie tlačené knihy.

6.3 Poskytovateľ nebude akceptovať reklamácie Používateľa z dôvodu nekompatibility s technickým zariadením Používateľa. Používateľ berie na vedomie, že bol pred objednávkou Služieb informovaný o potrebnom technickom vybavení pre čítanie Elektronickej knihy v špecializovanom formáte a o odporúčanom technickom vybavení, na ktoré sa obsah Elektronickej knihy odvoláva, či ku ktorému sa viaže.

7. Zodpovednosť zmluvných strán

7.1 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené Používateľovi využívaním objednaných služieb, elektronických kníh, alebo Stránky.

7.2 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť služieb, alebo Stránky spôsobené technickou údržbou, technickými poruchami, alebo poruchami pripojenia do siete internet.

7.3 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nekompatibilitu čítačky Elektronických kníh, alebo iného hardvérového a softvérového vybavenia Používateľa v súvislosti s využívaním Služieb, alebo Stránky.

7.4 Poskytovateľovi nevzniká povinnosť na náhradu škody pri uplatnení krokov uvedených v bode 3.10

7.5 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za kompatibilitu formátov svojich Elektronických kníh, ktoré si Používateľ zakúpil prostredníctvom partnerskej distribučnej siete Poskytovateľa.

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Používateľ registráciou Konta udeľuje Poskytovateľovi súhlas so spracovaním poskytnutých údajov za účelom:

8.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že neposkytne údaje získané od Používateľa tretím osobám, s výnimkou uvedenou v bode 3.8 Podmienok, alebo pokiaľ platná legislatíva, alebo štátny orgán SR to nevyžaduje inak.

8.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude s údajmi získanými od Používateľa nakladať v zmysle §28, §29 a §30 zákona č.122/2013 Z.z.

9. E-mailová komunikácia

9.1 Používateľ súhlasí so zasielaním správ prostredníctvom elektronickej pošty zo strany Poskytovateľa na svoju adresu elektronickej pošty poskytnutú pri registrácii Konta.

9.2 Používateľ súhlasí so zasielaním vlastných obchodných ponúk, alebo ponúk partnerov Poskytovateľa prostredníctvom elektronickej pošty. Používateľ má kedykoľvek možnosť odhlásenia sa z prijímania takýchto ponúk vo svojom Konte.

10. Copyrights

10.1 Poskytovateľ na základe úhrady za objednané Služby poskytne licenciu v rozsahu, ktorá umožňuje Používateľovi využívať Elektronickú knihu výhradne pre účely osobného vzdelávania.

10.2 Používateľovi nevzniká právo na:

10.3 Konanie Používateľa uvedené v bode 10.2 bude Poskytovateľom považované za vážne porušenie ustanovení týchto Podmienok. Poskytovateľ pristúpi ku krokom definovaným v bode 3.10. a podnikne kroky k ochrane práv autorov, ktorých zastupuje a ku náhrade škody vzniknutej porušením ustanovení týchto podmienok zo strany Používateľa.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto Podmienky kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia meniť.

11.2 Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.6.2014