Politika ochrany osobních údajů

Osobní údaje uvedené v registračním formuláři budou zpracovávány v souladu se zákonem 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Vyplněním registračního formuláře dávám společnosti ecomVia a.s., IČ 31364799, sídlo ul. SNP 119 90873 Veľké Leváre, Slovenská republika jako provozovateli do odvolání souhlas ke zpracování mých osobních údajů uvedených v registračním formuláři pro účely vytváření databáze zákazníků, pro účely zasílání zboží, pro marketingové účely, včetně zasílání nabídek zboží a služeb elektronickou formou. Souhlas lze odvolat oznámením zaslaným dopisem nebo elektronickou formou na adresu sídla naší společnosti.

Dále jsem byl seznámen se svými právy jako dotčené osoby podle § 28 a následujících zákona č.122 / 2013 Sb o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vybrané ustanovení ze zákona 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů:

§ 28 PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

1. Dotčená osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat

2. Právo dotčené osoby podle odstavce 1 písm. e) a f) lze omezit, jen pokud toto omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana dotyčné osoby, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

3. Dotčená osoba na základě písemné žádosti má právo u provozovatele vznést námitky proti

4. Dotčená osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, jestliže věc nesnese odkladu, má právo u provozovatele kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotčené osoby je oprávněna, provozovatel je povinen osobní údaje, jejichž zpracování dotyčná osoba zpochybnila, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

5. Dotčená osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, jestliže věc nesnese odkladu, dále má právo u provozovatele kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí provozovatele, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud takové rozhodnutí vydá výhradně na základě úkonů automatizovaného zpracování její osobních údajů. Dotčená osoba má právo žádat provozovatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž provozovatel je povinen žádosti dotyčné osoby vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při zkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkumu a výsledku zjištění provozovatel informuje dotyčnou osobu ve lhůtě podle § 29 odst. 3. Dotyčná osoba nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, v němž jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů dotyčné osoby, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů provozovatel vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku dotčené osoby, nebo pokud provozovatel na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů dotčené osoby.

6. Pokud dotyčná osoba uplatní své právo

7. Dotčená osoba při podezření, že její osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat úřadu návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

8. Pokud dotčená osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

9. Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, která měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

§ 29 INFORMOVÁNÍ DOTČENÉ OSOBY

1. Žádost dotyčné osoby podle § 28 odst. 1 písm. a) až c), e) až h) a odst. 3 až 5 vyřídí provozovatel bezplatně.

2. Žádost dotčené osoby podle § 28 odst. 1 písm. d) vyřídí provozovatel bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informace dotčené osobě, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

3. Provozovatel je povinen písemně vyřídit žádost dotčené osoby podle odstavců 1 a 2 nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

§ 30 OZNÁMENÍ O OMEZENÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ

Omezení práv dotčené osoby podle § 28 odst. 2 provozovatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí dotčené osobě a úřadu.