Všeobecné obchodní a licenční podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní a licenční podmínky (dále jen "Podmínky") společnosti ecomVia as se sídlem ul. SNP 119, 90873 Veľké Leváre, Slovenská republika, IČ: 31364799, zapsané v OR Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka č. 3895 / B (dále jen jako "Poskytovatel") blíže upravují práva a povinnosti smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a fyzickou nebo právnickou osobou jako druhým účastníkem smluvního vztahu (dále jen "Uživatel") uzavřeného prostřednictvím internetové stránky www.total-picture-control.com (dále jen "Stránka").

1.2 Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem neupravené těmito Podmínkami se řídí ustanoveními platného a účinného znění občanského zákoníku, Zákona o ochraně spotřebitele a Zákona o ochraně osobních údajů a platnou legislativou ČR a právními předpisy EU.

2. Definice pojmů

a) "Elektronickou knihou" pro účely těchto Podmínek se rozumí digitální dokument ve specializovaných formátech Mobi, ePub, Adobe PDF, který kromě textu může obsahovat digitální fotografie, počítačovou grafiku a / nebo multimediální obsah.

b) "Čtečkou elektronických knih" pro účely těchto Podmínek se rozumí hardwarové zařízení, nebo softwarová aplikace, která umožňuje uchovávání a prohlížení elektronických knih ve specializovaných formátech.

c) "DRM ochranou" pro účely těchto Podmínek se rozumí metody ochrany formátů elektronických knih za účelem zabránění jejich nelegálního šíření, vytváření nelegálních kopií a identifikaci původu takových kopií.

d) "Službou" pro účely těchto Podmínek se rozumí zpřístupnění kopie elektronické knihy ke stažení Uživateli prostřednictvím Stránky.

3. Objednávka služeb a uživatelský účet

3.1 Pro objednávku Služeb je třeba, aby se Uživatel na Stránce přihlásil do svého uživatelského účtu (dále jen "Účet" ) pomocí přihlašovacích údajů. K vytvoření Konta bude Uživatel vyzván před první objednávkou Služeb, nebo při přístupu Uživatele na některé části Stránky, pro které poskytovatel vyžaduje přihlášení do Konta.

3.2 Při registraci Konta, Uživatel vyplní o sobě požadované údaje ve formuláři Stránky a zaškrtnutím položky tohoto formuláře prohlašuje, že se seznámil se zněním Podmínek a dává Poskytovateli souhlas s jejich zněním.

3.3 Uživatel se zavazuje o sobě poskytnout Poskytovateli při registraci Konta pravdivé a úplné informace. Dále se zavazuje uchovávat přihlašovací údaje do Konta v tajnosti a nezpřístupnit je třetím osobám.

3.4 Poskytovatel se zavazuje uchovávat údaje získané od Uživatele v tajnosti a nakládat s nimi ve smyslu ustanovení bodu č. 9 těchto Podmínek s výjimkou pro bod 3.8

3.5 Konto umožňuje Uživateli objednávat Služby od Poskytovatele, zpětně přistupovat k již objednaným Službám a přistupovat k těm částem Stránky, u nichž Poskytovatel vyžaduje přihlášení Uživatele.

3.6 Objednávka služeb probíhá na Stránce přesně vymezeným způsobem. Uživatel si po výběru jedné nebo více Elektronických knih na Stránce, vloží tyto do tzv. virtuálního nákupního košíku. Po vložení může Uživatel přejít k tzv. virtuální pokladně, nebo pokračovat ve výběru dalších Elektronických knih.

3.7 Ve virtuální pokladně může Poskytovatel požadovat od Uživatele doplňující informace, zejména informace potřebné pro zpracování úhrady za objednávku a umožní Uživateli výběr typu úhrady za objednávku.

3.8 Poskytovatel za účelem identifikace může poskytnout některé z údajů o Uživateli provozovateli systému platby, který si Uživatel zvolil.

3.9 K uzavření objednávky a poskytnutí Služeb Poskytovatelem dochází v momentě plné úhrady ceny za objednávku Uživatelům, podle jím zvoleného typu úhrady. Služby budou poskytnuty v části Konta "Moje e-knihy".

3.10 Poskytovatel může bez předchozího upozornění a náhrady Konto zrušit, pokud dojde k porušení Podmínek ze strany Uživatele, nebo pokud Poskytovatel zjistí, že Uživatel umožnil přístup do Konta třetím osobám.

3.11 Uživateli nevzniká nárok na Služby na Stránce při zakoupení Elektronických knih Poskytovatele prostřednictvím partnerské distribuční sítě Poskytovatele.

3.12 Uživateli nevzniká nárok na všechny specifické formáty u všech Elektronických knih z nabídky Poskytovatele. Uživatel bere na vědomí, že se před objednávkou Služby seznámil s formáty, ve kterých je předmětná Elektronická kniha k dispozici. Poskytovatel může dočasně, nebo trvale konkrétní formát, bez předchozího upozornění Uživatele, přestat poskytovat.

4. Platba

4.1. Poskytovatel umožňuje úhradu objednávky služeb dvěma způsoby:

4.2 Po předchozí dohodě může Poskytovatel umožnit Uživateli úhradu objednávky i jiným způsobem, jak je definováno v bodě 4.1

4.3 Uživatel má právo žádat od Poskytovatele ke každé úhradě platný daňový doklad. Tento bude po úhradě ze strany Uživatele dostupný ke stažení v elektronické podobě v Kontu. Po předchozí dohodě s Poskytovatelem, může být daňový doklad doručený Uživateli i jiným způsobem.

5. Ceny a slevy

5.1 Ceny elektronických knih uváděné Poskytovatelem na Stránce jsou konečné, uváděny v EUR včetně DPH.

5.2 Poskytovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia Používateľa tieto ceny meniť.

5.3 Poskytovatel může poskytnout podle vlastního uvážení, individuálně, nebo obecně slevy z cen uváděných na Stránce, nebo poskytovat výhody ve formě elektronických knih zdarma.

5.4 Poskytovatel může poskytnutí slevy nebo výhody podmiňovat objednáním určitého počtu elektronických knih v jedné objednávce, může poskytnutí slevy nebo výhody omezit časově nebo slevu poskytovat pouze určitým Uživatelem dle vlastního uvážení.

5.5 Na poskytnutí slevy nebo výhody ze strany Poskytovatele, nevzniká Uživateli jakýkoli právní nárok, a také není možné poskytovat slevy zpětně na již zrealizované a / nebo uhrazené objednávky.

5.6 Poskytovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění poskytování slev nebo výhod pozastavit, odmítnout nebo zrušit.

6. Reklamace a Odstoupení od objednávky

6.1 Používateľ vzhľadom na charakter Elektronickej knihy, ako autorského diela s vygenerovanou DRM ochranou, osobitne pre konkrétneho Používateľa, nie je oprávnený v zmysle §12 bod 5c zákona č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od uhradenej objednávky.

6.2 Poskytovatel nebude akceptovat reklamace Uživatele z důvodu, že údajně nevěděl, že předmětem objednávky jsou elektronické knihy a ne tištěné knihy.

6.3 Poskytovatel nebude akceptovat reklamace Uživatele z důvodu nekompatibility s technickým zařízením Uživatele. Uživatel bere na vědomí, že byl před objednávkou Služeb informován o potřebném technickém vybavení pro čtení Elektronické knihy ve specializovaném formátu a o doporučeném technickém vybavení, na které se obsah Elektronické knihy odvolává, nebo ke kterému se váže.

7. Odpovědnost smluvních stran

7.1 Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené Uživateli využíváním objednaných služeb, elektronických knih, nebo Stránky.

7.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za nedostupnost služeb, nebo Stránky způsobené technickou údržbou, technickými poruchami nebo poruchami připojení do sítě internet.

7.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za nekompatibilitu čtečky Elektronických knih nebo jiného hardwarového a softwarového vybavení Uživatele v souvislosti s využíváním Služeb nebo Stránky.

7.4 Poskytovateli nevzniká povinnost na náhradu škody při uplatnění kroků uvedených v bodě 3.10

7.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za kompatibilitu formátů svých Elektronických knih, které si Uživatel zakoupil prostřednictvím partnerské distribuční sítě Poskytovatele.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Uživatel registrací Konta uděluje Poskytovateli souhlas se zpracováním poskytnutých údajů za účelem:

8.2 Poskytovatel se zavazuje, že neposkytne údaje získané od Uživatele třetím osobám, s výjimkou uvedenou v bodě 3.8 Podmínek, nebo pokud platná legislativa, nebo státní orgán SR to nevyžaduje jinak.

8.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude s údajmi získanými od Používateľa nakladať v zmysle §28, §29 a §30 zákona č.122/2013 Z.z.

9. E-mailová komunikace

9.1 Uživatel souhlasí se zasíláním zpráv prostřednictvím elektronické pošty ze strany Poskytovatele na svou adresu elektronické pošty poskytnutou při registraci Konta.

9.2 Uživatel souhlasí se zasíláním vlastních obchodních nabídek nebo nabídek partnerů Poskytovatele prostřednictvím elektronické pošty. Uživatel má kdykoliv možnost odhlášení se z přijímání takových nabídek ve svém Kontu.

10. Copyrights

10.1 Poskytovatel na základě úhrady za objednané Služby poskytne licenci v rozsahu, která umožňuje Uživateli využívat Elektronickou knihu výhradně pro účely osobního vzdělávání.

10.2 Uživateli nevzniká právo na:

10.3 Konání Uživatele uvedené v bodě 10.2 bude Poskytovatelem považováno za vážné porušení ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel přistoupí ke krokům definovaným v bodu 3.10. a podnikne kroky k ochraně práv autorů, kterých zastupuje a ke náhradě škody vzniklé porušením ustanovení těchto podmínek ze strany Uživatele.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv, bez předchozího upozornění měnit.

11.2 Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.6.2014